نگارش سی وی و انگیزه نامه انگلیسی – عباراتی برای توصیف تحصیلات