نگارش متن ایمیل انگلیسی – نگارش و تصحیح متن ایمیل به اساتید و درخواست پذیرش تحصیلی